Revize, poradenství a školení v oboru elektro

Školení a zkoušky dle vyhl. 50/1978 Sb.

 Nabízíme firemní školení a zkoušky přímo v sídle Vaší společnosti.

 

Školení

je vedeno formou přednášek v délce cca šest hodin. Přednášky jsou zaměřeny zejména na aktuální znění platných norem a předpisů.

Obsahově jsou přednášky zaměřeny na bezpečnost práce, technické a související právní předpisy, ochrana před úrazem el. proudem, el. zařízení pracovních strojů, rozváděče, uzemnění a ochranné vodiče, el. ruční nářadí a spotřebiče, elektroinstalace, hromosvody a další.

Obsah školení lze podle specifikace objednatele více zaměřit na konkrétní vykonávanou činnost pracovníků, nebo podrobněji probrat jednotlivé oblasti školených témat. Časová náročnost školení je v tomto případě závislá na požadovaném rozsahu jednotlivých témat. 

Při školení je využívána rovněž obrazová databáze (projektor) a to jak závad tak i správně provedených elektroinstalací a el.zařízení z vlastní revizní činnosti naší firmy.


Zkoušky

se skládají ze dvou částí - písemného testu a ústní zkoušky.

Účastníci školení mohou zkoušku absolvovat podle svého uvážení týž den nebo v jiném dohodnutém termínu. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení a zápis o zkoušce.

 

Počet účastníků školení

je z organizačních důvodů omezen na maximálně 15 osob na jeden den.

 

Osnova školení 

 1. Informace o technické normalizaci, závaznost norem, ČSN - TNI

 2. Obsluha a práce na el. zařízení, základní pravidla při dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na el. zařízeních

 3. Všeobecné a bezpečnostní předpisy, zákoník práce, ČSN EN 50 110-1 ed.2

 4. El. zařízení a instalace – ochrana před úrazem všeobecné požadavky
  ČSN EN 61 140 ed.2

 5. El. instalace – ochrana před úrazem el. proudem
  ČSN 33 2000-4-41ed.2 (stará zařízení ČSN 33 2000-4-41, ČSN 34 1010)

 6. Zemnění a ochranné vodiče
  ČSN EN 33 554 ed.2

 7. Požadavky na el. zařízení z hlediska vnějších vlivů
  ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed.2

 8. El. instalace v prostorech s nebezpečím požáru
  ČSN 33 2000-4-482

 9. El. instalace v prostorech s koupelnou a sprchou
  ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2000-7-701

 10. El. instalace v zemědělství a zahradnictví
  ČSN 33 2000-7-705 ed.2, ČSN 33 2000-7-705

 11. El.zařízení pracovních strojů
  ČSN EN 60 204-1 ed.2, ČSN EN 60 204-32,

 12. El.ruční nářadí a spotřebiče
  ČSN 33 1600, ČSN 33 1610

 13. Předpisy na ochranu před bleskem
  ČSN 34 1390, ČSN EN 62305

 14. První pomoc při úrazu elektřinou

 15. Diskuze a konzultace

 

 
 

Zkušební řád pro zkoušky nebo přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. v platném znění

1) Ke zkoušce nebo přezkoušení musí uchazeč předložit:

 

a) doklad totožnosti,

b) doklad o zdravotní způsobilosti ne starší tří měsíců

c) doklad o nejvyšším dosaženém odborném elektrotechnickém vzdělání nebo jeho kopii,

d) potvrzení o délce odborné praxe pro příslušný druh a napětí elektrického zařízení,

e) v případě přezkoušení doklad o odborné způsobilosti stejného stupně (§), pro který požaduje
přezkoušení, ne starší tří let*),

f) pro zkoušku odborné způsobilosti podle § 6 nebo 11 odst. 3 doklad o odborné způsobilosti dle § 5
ne starší tří let*),

g) pro zkoušku odborné způsobilosti podle § 7 doklad o odborné způsobilosti dle § 5 nebo 6
ne starší tří let*),

h) pro zkoušku odborné způsobilosti podle § 8 doklad o odborné způsobilosti dle § 6 nebo 7
ne starší tří let*).

*) Jedná se o kalendářní rok před třemi lety vzhledem k datu přezkoušení nebo zkoušky.

 

 

2) Průběh zkoušky nebo přezkoušení:

a) uchazeč předloží veškeré doklady uvedené v odstavci 1,

b) zkušební komise porovná předložené doklady s přihláškou, kterou uchazeč zaslal nebo na místě osobně vyplnil, posoudí, zda dosažené odborné elektrotechnické vzdělání, délka odborné praxe a případně předložený doklad o odborné způsobilosti odpovídají požadavkům, které vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění stanoví pro stupeň odborné způsobilosti, který uchazeč požaduje; k dalšímu bude přikročeno pouze v případě, že budou splněny všechny formální náležitosti potřebné k zahájení zkoušky nebo přezkoušení,

c) uchazeč bude seznámen se Zkušebním řádem, který podepíše,

d) uchazeč obdrží zkušební test pro příslušný stupeň odborné způsobilosti a druh a napětí elektrického zařízení,

e) po vyplnění testu zkušební komise test vyhodnotí,

f) v případě vyhovujícího výsledku zkušebního testu bude následovat pohovor uchazeče před zkušební komisí,

g) komise rozhodne o výsledku zkoušky nebo přezkoušení a s výsledkem seznámí uchazeče,

h) výsledek zkoušek nebo přezkoušení se hodnotí dvěma stupni známek (vyhověl nebo nevyhověl),

i) uchazeč obdrží písemný doklad o výsledku zkoušky nebo přezkoušení,

j) v případě, že uchazeč zkoušku nebo přezkoušení absolvoval s výsledkem vyhověl, bude mu příslušný doklad, tj. zápis o zkoušce nebo osvědčení, písemně zaslán nejpozději do 7 pracovních dnů, případně tento doklad obdrží na místě,

k) v případě, že uchazeč zkoušku nebo přezkoušení absolvoval s výsledkem nevyhověl, bude poučen o možnosti odvolání; v případě, že se na místě písemně vzdá možnosti odvolání, bude mu nabídnut termín opravné zkoušky. Při nevyhovujícím výsledku lze zkoušky nebo přezkoušení pracovníků opakovat v termínech určených organizací. Do úspěšného vykonání zkoušek nebo přezkoušení
mohou být tito pracovníci pověřováni jen činností, která odpovídá jejich znalostem prokázaných při zkoušce nebo přezkoušení.

 

Kontakt

Martin Daňhel

danhel@c-box.cz

Křemešnická 271
393 01 Pelhřimov

+420 602 155 553

Vyhledávání


 
Účetní program POHODA


Zpravodajství iDNES

31. 10. 2009
Bude Polojasno
8/12°
5/1°

E-počasí.cz

 

Vaše poloha : 

Vaše poloha

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode